ภาษาไทย     
การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
    26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในงานวันสุนทรภู่ โดยนักเรียนของโรงเรียนระยองวิทยาคมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้

1. นายปวริศ กิตติดิลก

2. นายพนธกร ภูประเสริฐ

3. นายภาณุพงศ์ กลิ่นชั้น

4. นายพัสกร พรหมทอง

5. นายศิวกร เภตราเสถียร

โดยนักเรียนทั้ง 5 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8