กลุ่มบริหารวิชาการ      
  ประชุมเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง ครั้งที่6
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการเรียนรู้เป็นเลิศทางวิชาการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประกาศรายชื่อการเลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2560
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ผ่านระบบการเรียนรู้สู่สถานศึกษา
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  ระยองวิทย์นิทัศน์ 60
  โครงการประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน(พหุวัฒนธรรมอาเซียน บวก 3)
  การอบรมสารสนเทศเพื่อการสอน
  การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษา
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของโรงเรียน (Power - Efficient Information System)
  ถอดรหัสชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วิถีปฏิบัติ PLC
  ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยองคั้งที่ 3/2560
 หน้า :