กลุ่มบริหารวิชาการ      
  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
  ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ศึกษานิเทศก์
  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
  พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017
  แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
  คัดเลือกนักเรียนที่มัศักยภาพเหมาะสม (โควตาคุณธรรม) ปีการศึกษา 2561
  ประชุมเครื่อข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง ครั้งที่6
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการเรียนรู้เป็นเลิศทางวิชาการ
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ประกาศรายชื่อการเลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2560
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ผ่านระบบการเรียนรู้สู่สถานศึกษา
 หน้า :