กลุ่มบริหารวิชาการ      
  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 สอวน. ประจำปี 2561
  ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2561
  วันวิชาการระยองวิทย์นิทัศน์61 R.Y.W. 4.0 Innovative Learning
  ค่ายอนุรักษ์พลังงานฯ โรงเรียนสีเขียว 61
  งานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning
  กลุ่มบริหารวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมวันวิชาการ ระยองวิทย์นิทัศ61
  การติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
  ประกาศกิจกรรมสุนทรภู่-หลักเกณฑ์ 2561
 หน้า :