กลุ่มบริหารวิชาการ      
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/62
  ประชาสัมพันธ์เกณฑ์และการรับสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่62
  แจ้งหยุดเรียนระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC
  ประชุมเตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือไทย - สิงคโปร์
  ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสุนทรภู่ครั้งที่ 5
  ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยอง
  ประชุมครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนทที่ 1/62
  อบรม STEM
  กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเทอมวันแรก
  ประชุมเตรียมการจัดงาน วันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562
  ประกาศเรียกสำรองประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 ครั้งที่ 4
  ประกาศเรียกสำรองห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
 หน้า :