กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  กำหนดการรับรายงานตัวและรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2560
  ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  โครงการฝึกอบรมผู้นำลูกเสือ Scout Leader รุ่นที่ 12
  1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  เหล่าลูกเสือโรงเรียนระยองวิทยาคมขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารีและฝึกทักษะลูกเสือจราจร
  ทำดีถวายพ่อ
  ยอดนักอ่านประจำเดือน
  งานสัปดาห์ห้องสมุด
  งานห้องสมุด มอบรางวัลตอบคำถามและรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนกรฎาคม 2560
  วันที่ 4 ก.ค. 60 งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่านและรางวัลตอบคำถามประจำเดือนมิถุนายน
 หน้า :