English Program      
  ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  ค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สานสัมพันธ์พี่น้อง EP
  กิจกรรมวันคริสต์มาส
  The Explorer Camp
  Happy Halloween Day
  การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP ในรอบระดับภาค
  พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางภาคตะวันออก
  Big Cleaning Day
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้องEnglish Program
  ปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  กิจกรรมคริสมาส 2016 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
  Get Together English Camp
 หน้า :