ภาษาต่างประเทศ      
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมลูกเสือความสัมพันธ์สองโรงเรียน (DHS&RYW Scout Jamboree 2019)
  การแข่งขัน Picture Dictation
  โครงการสอนเสริมศักยภาพ
  Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP Homestay) ประจำปี 2562
  Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP Homestay) ประจำปี 2562
  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-สิงคโปร์ Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP HOMESTAY) 2018
  ประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประจำปี 2018
  เยี่ยมชมเมืองแฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ
  โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
  กิจกรรมติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โครงการความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP Homestay)
 หน้า :