ภาษาต่างประเทศ      
  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-สิงคโปร์ Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP HOMESTAY) 2018
  ประชุมเพื่อคัดเลือกครูผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์
  โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประจำปี 2018
  เยี่ยมชมเมืองแฮสติ้งส์ ประเทศอังกฤษ
  โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
  กิจกรรมติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โครงการความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ Singapore-Thailand Enhanced Partnership (STEP Homestay)
  การแข่งขันภาษาอังกฤษ English Online ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Booster Camp 2017)
  โครงการ RYW Genius English Summer Camp 2017
  โครงการ RYW Genius English Summer Camp 2017 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
  การแข่งขันวันวิชาการ "SIR 2017" ประจำปีการศึกษา 2560
 หน้า :