ภาษาต่างประเทศ      
  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Booster Camp 2017)
  โครงการ RYW Genius English Summer Camp 2017
  โครงการ RYW Genius English Summer Camp 2017 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
  การแข่งขันวันวิชาการ "SIR 2017" ประจำปีการศึกษา 2560
  พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
  ค่าย One Day Trip
  งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ได้จัดกิจกรรมค่าย English Genius Camp 2017
  YU-RYW Educational and Cultural Exchange Program 2017
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาษาอังกฤษ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
  งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ได้จัดอบรม Unlocking Professional Learning Community (PLC) into English Classrooms
  โครงการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและกระชับความสัมพันธ์ทางด้านความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม (Singapore-Thailand Enhanced Partnership 2017 (STEP Camp))
  โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม
  ค่ายภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Spice Up English Camp 2017)@Spice Up English Camp 2017
 หน้า :