กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป      
  มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าเยียมชมการเรียนการสอนภาษาจีน
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
   คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียน DUNMAN HIGH SCHOOL ประเทศสิงคโปร์
  โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Nova Scotia
  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเวียงสวรรค์ ประเทศลาว
  คณะผู้บริหารโรงเรียนระยองวิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  ซ่อมประตูห้องน้ำที่ชำรุดเพื่อการใช้งานคงสภาพที่ดี
  ท่านผู้อำนวยการดร.สุริสา บุญโชติหิรัญพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
  โรงเรียนนวมินราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม
  โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคามศึกษาดูงาน
 หน้า :