วิทยาศาสตร์      
  พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ประชุมกลุ่มสาระฯประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบันทึก PLC
  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์รับมอบรางวัล WE Are Innovators
  กิจกรรมค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
  กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ปรับพื้นฐานและการอบรมพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม ม.1
  โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net
  ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  ค่ายดาราศาสตร์
  แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12
 หน้า :