วิทยาศาสตร์      
  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
  กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ปรับพื้นฐานและการอบรมพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม ม.1
  โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net
  ค่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  ค่ายดาราศาสตร์
  แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 12
  กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
  ค่ายจิตอาสาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่33 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน้า :