สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศาลและกระบวนการยุติธรรม
  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  ศึกษาดูงานด้านการวางผังเมือง ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด
  การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ของศาลจังหวัดระยอง
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 1
  โครงการ สร้างต่อที่พ่อห่วง
  ปลูกต้นไม้ถวายพระ ปลูกธรรมะในใจคน
  การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับประเทศ
  ชนะเลิศบรรยายธรรมระดับจังหวัด
  การแข่งขันปริศนา geography
 หน้า :