กลุ่มบริหารงบประมาณ      
  • แบบฟอร์มงานพัสดุและสินทรัพย์
  • แบบฟอร์มงานยานพาหนะ

1. ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

2. แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและขอใช้เงิน

3. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-จ้าง


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดวงเงิน

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องสนับสนุน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2560

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักครู) โรงเรียนระยองวิทยาคม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน้า :