กลุ่มบริหารงบประมาณ      
  • แบบฟอร์มงานพัสดุและสินทรัพย์
  • แบบฟอร์มงานยานพาหนะ

1. ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

2. แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและขอใช้เงิน

3. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-จ้าง


เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดวงเงิน

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องสนับสนุน

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2560

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (ครั้งที่ 2)
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการใช้แล้ว ครั้งที่ 2
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัสดุและสินทรัพย์
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงแซมเบอร์ออเคสตร้างและวงโยธวาทิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ประกาศจัดซื้อเครื่องดนตรีวงแซมเบอร์ออเคสตร้าและวงโยธวาทิต
  แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันวิชาการและตลาดนัดชุมนุม
  ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 เครื่อง
 หน้า :