ภาษาไทย      
  การแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)
  การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑
  การประกวดกลอนสด ครั้งที่๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๑
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ
  การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง งานวันยุวกวี
  งานวันสุนทรภู่ ครั้งที่ 48
  รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
  การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษา
  แข่งขันตอบปัญหาสุนทรภู่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  การประกวดบทกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ วัฒนธรรมนำสังคม
  การเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก สืบสานตำนานไทย
 หน้า :