Untitled Document
Untitled Document
290,208
 
ชื่อ - นามสกุล : นายชรินทร์ธร สวัสดิ์ล้น
Name - Surename : Charinthorn Sawatlon
ระดับชั้น / Class : 5 / 8
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายฉัตรชัย สวัสดิ์ล้น
Name - Surename : Chatchai Sawatlon
ระดับชั้น / Class : 4 / 6
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายวรุณ สันติปราการ
Name - Surename : Waroon Santiprakan
ระดับชั้น / Class : 4 / 11
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายพชร โชติกาญจนวัฒน์
Name - Surename : Potchara Chotkanjanawat
ระดับชั้น / Class : 4 / 15
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายภูษิต โสภาคำ
Name - Surename : Pusit Sopakum
ระดับชั้น / Class : 5 / 12
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายพชรพงศ์ คงเจริญ
Name - Surename : Pacharapong Kongcharoen
ระดับชั้น / Class : 5 / 4
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายนภัส คำนนท์
Name - Surename : Napat Kumnon
ระดับชั้น / Class : 5 / 9
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายธนพัต นิลพัด
Name - Surename : Thanapat Ninpat
ระดับชั้น / Class : 5 / 12
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายศวิษฐ์ ใจกลาง
Name - Surename : Sawit Jaiklang
ระดับชั้น / Class : 6 / 15
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
ชื่อ - นามสกุล : นายวศิน เหลืองโพธิ์แมน
Name - Surename : Wasin Luengpoman
ระดับชั้น / Class : 6 / 10
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 1 ผลการแข่งขันนักกีฬาซอฟท์บอลโรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซอฟท์บอล ประเภททีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 *ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ในเดือนมีนาคม 2561
Detail Student Work :
 
     
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332