เมนูหลัก

1. คำชี้แจงการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

2. แบบฟอร์มขออนุญาตย้ายกิจกรรมชุมนุม

3. แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม (เล่มชุมนุม)

4. แบบบันทึกผลการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

5. สมุดการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม (รายบุคคล)

6. แบบบันทึกการวางแผนจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม

7. หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม