Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
681,620
 กลุ่มบริหารวิชาการ
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ทีมวิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียว นำโดยนายตรีบูรณ์ นวลทองและทีมงาน ให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน มีครูเจ้าร่วมอบรมจำนวน 230 คน ณ หอประชุมบุญศิริยำเพ็ญ
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332