Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
902,511
จดหมายข่าว
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายธีรวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกาศเจตรมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเดินรณรงค์รวมพลังสร้าง... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ยุวบรรณารักษ์ และคณะครูงานห้องสมุดโรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบห้องสมุดโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และร่วมชมนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ณ สนามห... รายละเอียดเพิ่มเติม
นายณัฐชนน สาระธนะ นักเรียนชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7 ... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 1-7 พฤศจิกาย 2560 คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Dunman HighSchool ประเทศสิงคโปร์เข้าสึกษาแลกเปลี่นเรียนรู้ในโครงการความร่วมมือระหร่วงข้าราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ Singapore-Thailand Enhanced... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม ร่วมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ทุกเข้าวันพุธ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยอง... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 นักรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ (EIS) จำนวน 71 คน พร้อมทั้งครูผู้ดูแลจำนวน 5 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพ... รายละเอียดเพิ่มเติม
วัยรุ่น วัยเรียน เรียนรู้เรื่องเพศ และภัยจากสังคม
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 นางสาวพิชญดา สงวนกิจ พร้อมด้วยนางวสาวพัทธ์ขวัญ วสิษฐ์ปัญจกุล และนายนวรัตน์ ภาณุทัต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ตัวแทนนักเรียนตอบปัญหากฎหมาย รอ... รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนระย... รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า :
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332