Untitled Document
Untitled Document
397,692
วันสำคัญ
 
  ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      old   08/03/2018  255 
  เกณฑ์การประเมิน ว.21 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด      old   06/03/2018  185 
  แบบฟอร์ม วฐ.1 และ วฐ.2      old   06/03/2018  170 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program      old   22/01/2018  569 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program      old   18/01/2018  589 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม ด้านคุณธรรม และด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561      old   29/12/2017  3,993 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program      old   25/12/2017  499 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      old   08/12/2017  421 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561      old   22/11/2017  732 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา      old   15/11/2017  696 
  ข่าวทั้งหมด...
 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ประกาศเรียกสำรองครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561   21/03/2018  575 
ประกาศเรียกสำรองครั้งที่ 1 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561   19/03/2018  1,495 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561   old   16/03/2018  2,525 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561   old   15/03/2018  6,813 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561   old   07/03/2018  6,060 
 
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมปลาย
Untitled Document
นางสาวดวงนฤมล แกว่นกสิกรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเ...
นางสาวอรวรรณ สุวรรณวิจิตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเ...
นางสาวคัธรินทร์ บัวทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันท...
นางสาวกานติศา ภูมิวารินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันท...
นางสาวอภิสรา จันทร์เสวก
ชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาช...
นางสาวกัญญาวีร์ ศรีสังข์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเ...
นางสาวปพิชญา กิจควรดี
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันล...
นางสาวชญานิช สกุลพิทักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันล...
นางสาวกัญญาภัค อ่อนตรี
ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสติง ม....
นายชรินทร์ธร สวัสดิ์ล้น
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ร...
ดูทั้งหมด
 
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมต้น
Untitled Document
เด็กหญิงรมย์ธีรา ลักษณามี
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต...
เด็กหญิงธนรรญภรณ์ วงศ์พขรธนพร
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต...
เด็กหญิงพุทธลดา เมืองขาว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาก...
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อินทร
- รองชนะเลิศอันดับ 2 อบจ. ขอนแ...
เด็กชายณพณัฐ แวดล้อม
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กหญิงธัญชนก เวทวงษ์
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายศุภณัฐ จันทน์ขาว
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายภานุพันธุ์ สุวรรณมาโจ
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
เด็กชายภูมิภัทร พันธุ์เสือ
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ...
ดูทั้งหมด
 
กิจกรรม
  ข่าวกิจกรรม
 
  งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (EIS Farewell Party Night 2018)
  15 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ส.บ.ม.ท.) คร...
  15 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับประเทศ
  15 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน
  14 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (GIFTED)
  14 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  11 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 (EIS Farewell Party Night 2018)
  08 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
  ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  07 มี.ค. 61   อ่านต่อ 
 
 
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332