Untitled Document
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชม
980,897
างวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
 
   
นางรชยา แพงศรี

ด้าน : วิชาการยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวสุชาดา สวัสดี

ด้าน : วิชาการยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวสถาพร บุตรใสย์

ด้าน : นวัตกรรมฯยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

ด้าน : นวัตกรรมฯยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม

ด้าน : อาเซียนศึกษา

เหรียญเงิน
ประเภท : Best Pratice
   
   
นายวรรธนะ คัทจันทร์

ด้าน : บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม

เหรียญทองแดง
ประเภท : Best Pratice
   
   
นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์

ด้าน : บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : Best Pratice
   
   
นางสาววารุณี แสงดา

ด้าน : นวัตกรรมฯยอดเยี่ยม

ได้เข้าร่วม
ประเภท : Best Pratice
   
 

179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332