Untitled Document
Untitled Document
475,167

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบคบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ID Plan
 • แบบหนังสือนำส่งการของยืมเงิน
 • แบบหนังสือนำส่ง กรณีส่งเบิด (ไม่ได้ยืมเงิน)
 • แบบหนังสือนำส่ง กรณีใช้เงินยืม (ยืมเงินงบประมาณที่เขตพื้นที่การศึกษา)
 • แบบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปรายชการ (แบบ 8708)
 • เอกสารแนบสัญญายืมเงิน
 • แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
 • แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 •  
  179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  เบอร์โทรติดต่อ : 038-611010 , 038-614332 โทรสาร : 038-614332