ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกออนไลน์
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เลื่อนการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม จะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง
โปรดติดตามรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน


เข้าระบบลงทะเบียน
   
  *
  *
 
   

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 1/ท20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 25
2 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
3 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
4 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 3/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
5 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 4/ วันพุธ 1.0 5-6 25
6 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 5/ วันพุธ 1.0 5-6 25
7 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
8 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
9 วิทยาศาสตร์อาหาร 1/ว20203 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
10 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1/ว20205 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
11 ท้องถิ่นของเรา/ส22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 25
12 ท้องถิ่นของเรา/ส22201 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 0.5 2 25
13 แชร์บอล 1/พ22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 2 25
14 เทเบิลเทนนิส 1/พ22203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 25
15 ซอฟท์บอล 1/พ22205 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 2 25
16 ฟุตบอล/พ22207 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 25
17 จิตรกรรม 1/ศ22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
18 จิตรกรรม 1/ศ22201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
19 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1/ศ22203 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
20 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1/ศ22205 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
21 แปรรูปอาหาร/ง22263 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
22 แปรรูปอาหาร/ง22263 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
23 สร้างอาหาร สานอาชีพ 1/ง22267 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 25
24 เกษตรกรรม 1/ง22271 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
25 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1/ว22241 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
26 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1/ว22241 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
27 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น/ว22243 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
28 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น/ว22243 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
29 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 25
30 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 0.5 2 25
31 ภาษาจีน 3/จ20203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
32 ภาษาจีน 3/จ20203 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
33 ภาษาเกาหลี 1/ต20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 25
34 ภาษาเกาหลี 1/ต20201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 25
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การพูด 1/ท20203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
2 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
3 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
4 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 3/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
5 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน/ว23201 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
6 โลกสีน้ำเงินสู่ ECC/ว23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
7 โลกสีน้ำเงินสู่ ECC/ว23205 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
8 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
9 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23203 กลุ่ม 2/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
10 บาสเกตบอล 1/พ23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
11 ฟุตซอล 1/พ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
12 วอลล์บอล 1/พ23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
13 แบดมินตัน/พ23207 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
14 จิตรกรรม 3/ศ23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
15 จิตรกรรม 3/ศ23201 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
16 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3/ศ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
17 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3/ศ23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
18 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3/ศ23205 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
19 นาฎศิลป์ 3/ศ23207 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
20 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/ง23241 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
21 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/ง23241 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
22 การเขียนโปรแกรมประยุกต์/ง23243 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
23 การเขียนโปรแกรมประยุกต์/ง23243 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
24 ประดิษฐ์ 3/ง23263 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
25 เกษตรกรรม 3/ง23273 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
26 อาชีพอุตสาหกรรม 3/ง23283 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
27 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
28 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ23203 กลุ่ม 2/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
29 ภาษาจีน 5/จ20205 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
30 ภาษาญี่ปุ่น 3/ญ20203 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
31 ภาษาเกาหลี 3/ต20203 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25

  หมายเหตุ : โปรดตัดสินใจให้ดีก่อนยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้  และจะต้องเลือกให้ได้ 2 หน่วยกิต

ข้อปฏิบัติการเลือกลงทะเบียน

1.นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนให้ครบ 2 หน่วยกิต
2.นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันได้
3.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 0.5 หน่วยกิต 2 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกวิชาที่คาบเรียนไม่ตรงกัน K1=คาบ1, K2=คาบ2 หรือเมื่อเลือกสีน้ำเงินแล้ววิชาต่อไปต้องเลือกสีเขียว (Subport PC ที่แสดงสี)
4.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 1 หน่วยกิต 2 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกวิชาที่วันเรียนไม่ตรงกัน
5.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 1 หน่วยกิต สีแดง(หมายถึง วิชาที่เรียนต่อเนื่อง สำหรับ ม.3 ลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่องเคยลงทะเบียนเมื่อตอนอยู่ ม.2)


สำหรับ ม.3
1. คณิตศาสตร์ (ค23201) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ค22201 และ ค22202
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 (ว23203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ว22201 และ ว22202
3. ภาษาจีน 5 (จ20205) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา จ20203 และ จ20204
4. ภาษาเกาหลี 3 (ต20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ต20201 และ ต20202
5. ภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ญ20201 และ ญ20202
**วิชาที่มีแถบสีแดง หมายถึง วิชาที่เรียนแบบต่อเนื่อง โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจาก ม.2-ม.3 (ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วง ม.2 จะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ได้เมื่อเลื่อนระดับขึ้น ม.3)